משלוח חינם עד בית הלקוח בהזמנה מעל 199 ש"ח

זמן אספקת המשלוחים 3-7 ימי עסקים

תקנון

תנאי מכר כלליים/ תנאי שימוש/תקנון שימוש באתר – חברת פרפיומרי שיווק אונליין בע"מ


1.           מבוא

1.1.                       האתר הנו בבעלות חברת פרפיומרי שיווק אונליין בע"מ ח.פ. 516106010 (להלן: "החברה"), חברה פרטית הרשומה בישראל, שכתובתה:
                      רח' מרבד הקמים 275, אליכין.
                     בכל עניין ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בהתאם לפרטים המופיעים באתר, או באמצעות דוא"ל 
liatc1900@gmail.com  וטלפון 054-6789555.

1.2.                       האתר משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים המוצעים למכירה באתר.

1.3.                       מסמך תנאי שימוש זה מהווה את ההסכם שבין החברה לבין הלקוח העושה שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי החברה.

1.4.                       הלקוח מצהיר בזאת כי טרם עשיית שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי החברה קרא באופן יסודי ומעמיק את מסמך תנאי שימוש זה
                      והנו מסכים באופן מלא לכל האמור בהם.

1.5.                       מטעמי נוחות בלבד מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר, אולם הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
                      כמו כן, מקום בו ההתייחסות בתנאי השימוש היא בלשון יחיד, הכוונה גם ללשון רבים וכן להיפך.

1.6.                       רכישת מוצרים ו/או קבלת שירות באתר מהווים הסכמה לכל התנאים המפורטים במסמך תנאי שימוש זה.
                      ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר.

1.7.                       תנאי השימוש יעודכנו על ידי החברה מפעם לפעם והחברה שומרת על זכותה לערוך תיקונים בתנאי השימוש בכל עת.
                     על השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי החברה יחולו תנאי השימוש כפי שיופיעו באתר במועד השימוש,
                     ובאחריותו הבלעדית של הלקוח להתעדכן בתנאי השימוש העדכניים.


 


2.           הגדרות

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם, כמפורט להלן.
לכל המונחים אשר לא הוגדרו במפורש בתנאי השימוש, תיוחד המשמעות הניתנת להם במסגרת ההתקשרות הרלבנטית,
בהתאם להקשרם ולפרשנותם התכליתית, אלא אם הכתוב מחייב אחרת
.

2.1.                        "האתר"- אתר אינטרנט בבעלות החברה בכתובת מרבד הקסמים, אליכין.

2.2.                       "הלקוח" - כל גורם ו/או ישות משפטית חוקית הרוכש מאת החברה מוצר ו/או שירות באמצעות האתר.

2.3.                        "מוצר" - מוצר ו/או שירות המוצע לרכישה באמצעות האתר.

2.4.                       "ימי עסקים" - ימים א' עד ה' בלבד, אשר אינם כוללים ערבי חג, ימי חג וימי שבתון אחרים.


 


3.           השימוש באתר ובשירות

3.1.                       באתר רשאי להשתמש כל אדם המחזיק ברשותו כרטיס אשראי תקף.
                      לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות מהאתר ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר יאושר על ידי החברה.

3.2.                       שימוש בתכני האתר יבוצע בהתאם לכל התנאים המפורטים בתקנון זה בלבד, ולמטרות פרטיות ואישיות בלבד.
                      אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר.


3.3.                       החברה שומרת על זכותה להפסיק את השימוש של הלקוח באתר, ובכלל זה לבטל רישום של לקוח, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של החברה.

3.4.                       השימוש באתר ובשירות מצריך שימוש בציוד מחשב ובתקשורת אינטרנטית, שהנם באחריותו המלאה של הלקוח, על כל העלויות הכרוכות בכך.

3.5.                       במהלך השימוש באתר עלול הלקוח להיתקל בהפרעות ו/או בתקלות שיימנעו מהלקוח לעשות שימוש באתר ובשירות באופן יעיל, רציף ואיכותי, לרבות הפסקת השירות,
                      במלואו או בחלקו, לפרק זמן רציף (להלן: "תקלות"). ככל והלקוח נתקל בתקלות מעין אלו,
                      הוא מתבקש להודיע לכך לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת החברה, והחברה תפעל לכך שהתקלות יתוקנו בהקדם האפשרי,
                      ככל שהתקלות הנן בשליטתה של החברה. עם זאת יובהר, כי החברה אינה אחראית לנזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה מתקלות.

3.6.                       כמו כן, השימוש באתר ובשירות עלול לחשוף את הציוד הטכנולוגי שבו עושה הלקוח שימוש לווירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או מזיקים טכנולוגיים אחרים
                      על ידי גורמים עוינים (להלן: "המזיקים"). ככל והלקוח נתקל במזיקים מעין אלו, הוא מתבקש להודיע לכך לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת החברה,
                      והחברה תפעל לכך שהמזיקים יוסרו בהקדם האפשרי, ככל שהנם בשליטתה של החברה. עם זאת יובהר,
                      כי החברה אינה אחראית לנזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה ממזיקים אלו, למעט נזקים שנגרמו בזדון ו/או ברשלנות פושעת על ידי החברה.

3.7.                       חל איסור על הפעלת כל יישום או תוכנה לחיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
                      בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.8.                       ייתכן כי מפעם לפעם תוגבל הגישה לאתר ולשירות באופן מלא או חלקי בשל צורך של החברה לבצע תיקונים,
                      תחזוקה והתאמות באתר. במקרים כאלה, תפעל החברה על מנת שהגבלת הגישה תצטמצם למינימום הנדרש.

3.9.                       אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי, אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת, ללא קבלת הסכמה מפורשת ובכתב, אשר תינתן מראש, של החברה,
                      ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.10.                    קישורים לאתר המופיעים באתרים ו/או אפליקציה אחרים ובכלל זה רשתות חברתיות אינן באחריותה של החברה.
                      על הלקוח לדעת כי קישורים כאמור עשויים לכלול העברת מידע אודות הלקוח, והדבר הנו באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח.

3.11.                    החברה שומרת על זכותה, מפעם לפעם, לערוך שינויים במידע ובשירות, ובכלל זה, להסיר, להשעות, להחליף, להוסיף, לערוך, להתאים,
                      ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת כל מידע, מוצר ושירות המצויים באתר.

3.12.                    החברה שומרת על זכותה, לפי ששיקול דעתה הבלעדי, לסגור את האתר, ללא הודעה מוקדמת, וללקוח לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך.

3.13.                    במסגרת רכישה באתר יידרש הלקוח לספק פרטים אישיים שונים כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל פרטי אמצעי תשלום וכיו"ב.
                      החברה תשמור על המידע שיסופק על ידי הלקוח, בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת בתקנון זה.

3.14.                    הלקוח מצהיר כי כל המידע הנמסר על ידו לחברה הינו נכון, שלם ומדויק.

3.15.                    החברה ו/או הספקים של ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל זמן, פרטים נוספים (לרבות צילום תעודה מזהה)
                      לצורך זיהוי הלקוח ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש לביצוע הזמנה באתר. החברה ו/או ספקיה ראים לדרוש פרטים נוספים אלה כתנאי למסירת ההזמנה.

3.16.                    לקוח הרוכש מהאתר מחויב לכללי התנהגות כפי שייקבעו על ידי החברה, ובכלל זה הנו מתחייב:

3.16.1.               כי לא יעשה באתר שימוש בלתי חוקי וכן שימוש שיש בו כדי לגרום נזק לחברה ו/או למשתמשים אחרים.

3.16.2.               כי לא יטריד, יאיים או ינקוט בהתנהגות בלתי הולמת כלפי כל גורם שהוא הקשור באתר.

3.16.3.               כי לא יעשה באתר שימוש לצרכים מסחריים כלשהם, ובכלל זה לא יאסוף מידע ו/או ישמור פרטים אישיים של לקוחות ו/או יעשה שימוש לרעה בתכנים המפורסמים באתר.

3.16.4.               כי לא ישתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לאסוף מידע.

3.16.5.               כי לא יעשה שום פעולה שיש בה משום הפרה של דיני מדינת ישראל ו/או הדין הבינלאומי.

3.16.6.               כי לא ינסה לעקוף מסנני תוכן המופעלים על ידי החברה וכן לא ינסה לקבל גישה לאזורים באתר שאינו מורשה לגשת אליהם.

3.16.7.               לא יעשה שימוש בשפה ו/או תוכן פוגעניים ו/או בוטים, אשר עלולים להוות לשון הרע ו/או הפרה של חוק כלשהו.

3.17.                    הלקוח מתחייב לספק בתהליך הרכישה כתובת דוא"ל תקפה בה הנו משתמש דרך קבע וכן מספר טלפון נייד אישי,
                      וזאת על מנת שניתן יהיה לעדכנו בפרטים חיוניים הקשורים במתן שירותים על ידי החברה, וכן יצירת קשר עם הלקוח בעת אספקת המוצרים.
                      בתהליך הרישום עשויה החברה (אך לא חייבת) לדרוש מאת הלקוח לאשרר את כתובת הדוא"ל שסופקה על ידו.
                      הלקוח מתחייב לעדכן את החברה בהקדם המיידי על כל שימוש לרעה שנעשה בכתובת הדוא"ל שסופקה על ידו ו/או בטלפון הנייד האישי שלו.

3.18.                    לקוח הרוכש באתר נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דיוור ישיר מאת החברה בהתאם לתיקון לס' 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים),
                      התשס"ח– 2008, הכולל, בין היתר, הודעות אינפורמטיביות ו/או שיווקיות אודות המוצרים והשירותים שמציעה החברה,
                      לרבות באמצעות הודעות דוא"ל לכתובת שסופקה על ידו במהלך הרישום ו/או באמצעות מסרונים למספר הטלפון הנייד האישי שסופק על ידי הלקוח.
                      הלקוח יהיה רשאי בכל עת לפנות לחברה ולבקש להסיר עצמו מרשימת הדיוור של החברה.

3.19.                    החברה רשאית לשלוח ללקוח הודעות מערכת ו/או שאלוני משוב. הלקוח מסכים לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות אחרות מהחברה,
                      וזאת גם אם הסיר עצמו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

3.20.                    החברה אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית, לרבות (אך לא רק) שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים.
                      ללקוח לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה לחברה בקשר לכך.

4.           זכויות קניין רוחני של החברה

4.1.                       כל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר ובשירות, בין אם הנם רשומים במרשמים על פי דין ובין אם לאו, ובכלל זה פטנטים, סימני מסחר, זכויות היוצרים,
                      שמות מסחריים, תכנים, תוכנות, קוד מקור, דגמים, עיצובים, גרפיקה, מאגרי מידע וכיו"ב, הנם קניין בלעדי של החברה ויישארו קניינה הבלעדי של החברה.

4.2.                       כל הזכויות בשם המסחרי פרפיומרי ו/או Perfumeri לרבות המוניטין הגלום בשם הינן בבעלות מלאה ובלעדית של החברה
                      וחל איסור מוחלט לעשות שימוש בשם המסחרי על ידי גורם כלשהו.

4.3.                       הזכויות הקנייניות הגלומות בתכנים המופעים באתר הנם בבעלות החברה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכנים אלה לכל מטרה שהיא מלבד לצורך קבלת שירות באתר.

4.4.                       הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי השימוש באתר ייעשה על ידו תוך שמירה מרבית על זכויות קנייניות של החברה וזכויות קניין רוחני של החברה ושל גורמים אחרים.
                      מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מתחייב שלא לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה בשום צורה שהיא ובכלל זה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ,
                      לאחסן על גבי דיסק או שרת, כל זכות, חומר  ומידע המופיעה באתר, מלבד לצורך קבלת שירות באתר באופן אישי ושלא למטרות מסחריות.

4.5.                       לקוח וכן כל גורם שהוא שנחשף באתר להפרה של זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני שלו או של אחר,
                      מתבקש לפנות באופן מידי בהודעת דוא"ל לשירות הלקוחות של החברה ולעדכן אותה על כך, והחברה תפעל לבדוק את התלונה בהקדם,
                      ואף תפעל להסרת התוכן הפוגע מהאתר במידה ונמצא כי התלונה מוצדקת.

4.6.                       הלקוח ממחה בזאת לחברה, בהמחאה בלתי חוזרת, בלתי מוגבלת, וללא צורך בתשלום תגמולים כלשהם,
                      לעשות שימוש בכל הזכויות הקנייניות הקיימות לטובתו הגלומות בתכנים שיימסרו ו/או יועברו ו/או יפורסמו על ידי הלקוח,
                      הן פרטים שיפורסמו באופן גלוי באתר והן פרטים שיועברו בדוא"ל לחברה, לרבות המלצות, ביקורות, רעיונות, הצעות לשיפור, רשימות,
                      וכיו"ב ואלה ייחשבו כחלק מקניינה הבלעדי של החברה. האמור לא יחול על פרטים אישיים של הלקוח.
                      מובהר כי החברה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או חלק ממנו, והכל מבלי שהחברה תהא מחויבת להודיע על כך ללקוח.

4.7.                       החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה לשנות, להעתיק, לפרסם, לערוך מחדש, לעבד, לפתח,
                      לתרגם ולהפיץ בכל דרך שהיא ובכל מקום שהוא, ובכלל זה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, להשתמש בשמו של הלקוח בקשר עם התכנים.

5.           תנאי תשלום

5.1.                       כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כדין.

5.2.                       על הלקוח למסור לחברה פרטי כרטיס אשראי. השלמת העסקה מותנית באישור ואימות העסקה על ידי חברת האשראי.

5.3.                       ככל שהעסקה אושרה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני אשר תציין שהעסקה אושרה.

5.4.                       במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, על הלקוח ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת התשלום.
                      במקרה זה, כל המועדים להם התחייבה החברה יחלו להימנות ממועד הסדרת התשלום בפועל.

5.5.                       מבלי לגרוע מכל האמור ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי מחיר המוצר המחייב הנו המחיר בעת התשלום,
                      וכל הצעות מחיר קודמות ו/או מבצעים שתם תוקפם ו/או מחירים אשר פורסמו ופרסומם הופסק, לא יחייבו את החברה בשום צורה ואופן
.

5.6.                       ככל שכתוצאה משינוי הוראות הדין (לרבות הנחיה ו/או הוראה ו/או צו של רשות מוסמכת) שתכנס לתוקפה במהלך התקופה שתחילתה במועד הסכם ההתקשרות
                      ועד למועד אספקת המוצר בפועל, יוטלו בקשר עם אספקת המוצר תשלומים נוספים, יחולו אלה על הלקוח והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
                      החברה בקשר עם האמור
.

5.7.                       היה ויימצא הלקוח בהפרה ביחס לתשלום סכום כלשהו שעליו לשלם לחברה, ולא תיקן ההפרה בתוך 7 ימים מהמועד שנדרש לכך על ידי החברה ו/או מי מטעמה,
                      החברה תהא רשאית להשהות את המשך קיום כלל התחייבויותיה כלפי הלקוח, עד לתשלומו המלא של סכום כאמור.
                      לחילופין, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בין הצדדים, והכל על פי שיקול דעתה המלא של החברה.

5.8.                       כל סכום שבפיגור יישא ריבית בשיעור המקסימאלי הנהוג באותה עת בבנק לאומי לישראל בע"מ בגין חריגות מאשראי בחשבונות,
                      וזאת החל ממועד תחילת הפיגור ואילך ועד מועד התשלום בפועל
.

6.           אספקת המוצרים

6.1.                       הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאספקת המוצרים נעשית על ידי חברת אספקה חיצונית עמה עובדת החברה (להלן: "חברת האספקה").
                      לפיכך, מועד האספקה הנקוב באתר החברה הינו מועד אספקה משוער בלבד, אלא אם נקבע במפורש אחרת.
                      אספקת המוצרים לאחר המועד המשוער לא תהווה הפרה של הסכם ההתקשרות על ידי החברה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי החברה.

6.2.                       יחד עם האמור, החברה תפעל כדי שחברת האספקה תספק את המוצר בהתאם למועדי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצר,
                      וזאת כאמור, בכפוף לתשלום מלא עבור המוצר.

6.3.                       מובהר ומודגש, כי דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר, אלא אם כן צוין במפורש כי עלות המשלוח היא חינם.

6.4.                       דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה ישירות לחברה והחברה היא זו שתעביר את דמי המשלוח לחברת האספקה בהתאם לסיכום שבין החברה לחברת האספקה.
                      אין בביצוע תשלום דמי המשלוח לחברה בכדי להטיל על החברה אחריות כלשהי למשלוח, אלא בהתאם להוראות תקנון זה.

6.5.                       ככל שהרכישה בוצעה בתשלומים, החברה רשאית לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

6.6.                       בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית לאפשר ללקוח לבצע איסוף עצמי של המוצר. ככל ששולמו דמי משלוח, אלה לא יוחזרו ללקוח אף אם ביצע איסוף עצמי.

6.7.                       מובהר, כי על הלקוח חלה האחריות לענות ו/או לחזור לחברת האספקה לצורך תיאום אספקת המוצר, כתנאי לאספקתו בזמן.

6.8.                       יודגש כי ככל שבשל אירוע של כח עליון, לרבות (אך לא רק), ומבלי לגרוע, אירועים שאינם בשליטת החברה או שהחברה לא יכולה הייתה לצפותם כגון:
                     צו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה,
                     מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, פגעי טבע, מזג אויר, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות,
                     תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר (לעיל ולהלן: "אירוע כח עליון"),
                     לא תוכל החברה לספק את המוצר בהתאם להתחייבויותיה על פי הסכם ההתקשרות, אזי ישונו מועדי ואופן האספקה בהתאם,
                     בכדי לאפשר לחברה למלא אחר התחייבויותיה על פי הסכם ההתקשרות.
                     למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה לא תישא באחריות כלשהי ביחס לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו ללקוח בגין כל אירוע כח עליון
.

6.9.                       מוצרים אשר אזלו מהמלאי מוסרים מהאתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי מוצר מסוים מצוי במלאי.
                     במקרה שבוצעה הזמנה של מוצר אשר חסר במלאי, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששולמה על ידו על המוצר החסר, באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה.

6.10.                    מועד השלמת ההזמנה יהא כאשר התנאים הבאים יתקיימו, במצטבר:

א.     אישור של חברת האשראי של הלקוח שההזמנה שולמה במלואה;

ב.      קבלת אישור מהספק של החברה, כי המוצר מצוי במלאי;

ג.      אישור של החברה לקליטת ההזמנה ואספקת מספר הזמנה ללקוח.

6.11.                    מועדי האספקה וכן כל מועד אחר הקשור להזמנה, יחלו להימנות ממועד השלמת ההזמנה, המפורט לעיל.

6.12.                    באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, כפי שיוגדרו על ידי גורמי האכיפה והביטחון ו/או כפי שיגדרו על ידי החברה או חברת האספקה,
                      החברה תהא רשאית לספק את המוצר ללקוח במקום סמוך ומקובל, וזאת לאחר תיאום מראש עם הלקוח.

6.13.                    למען הסר ספק – מועדי האספקה המצוינים על ידי החברה הנם ימי עסקים.

7.           מדיניות החזרת המוצרים

7.1.                       ביטול הזמנה יבוצע אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, באמצעות פנייה לחברה באתר האינטרנט שלה או בכתובת הדוא"ל הבאה: liatc1900@gmail.com

7.2.                       הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ולגבי צרכן הנכלל באוכלוסיות המיוחדות (אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש)
                     בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה ו/או ממועד קבלת המוצר לפי המאוחר.

7.3.                  במקרים בהם מבקש הלקוח לבטל עסקה עקב פגם במוצר ו/או עקב אי התאמה בין המוצר שקיבל ובין הפרטים שנמסרו לו על ידי החברה ו/או בשל כל הפרה אחרת
                      שלטענתו נגרמה לו על ידי החברה, על  הלקוח לפנות לחברה באחת מהדרכים המצוינות בתקנון.
                      החברה תבדוק את טענות הלקוח, וככל שהחברה תמצא כי טענותיו נכונות, 
העסקה תבוטל וחברה תשיב ללקוח את כספו חזרה, וזאת בלבד.

7.4.                       בגין ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 7.3 לעיל יגבו דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

7.5.                       לא ניתן לבטל עסקה ביחס למוצרים פסידים.

7.6.                       לאחר מסירת המוצר ללקוח, החברה לא תהא אחראית למוצר ו/או לשימוש בו.

8.           מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

8.1.                       החברה מחויבת לפעול להגנה מרבית על פרטיותם של לקוחותיה, על המידע האישי המסופק על ידם ועל הפעולות המבוצעות על ידם באתר,
                      לרבות רכישות שבוצעו על ידם באתר (להלן: "המידע האישי").

8.2.                       המידע האישי נשמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות תנאי שימוש אלו ו/או על פי הוראות כל דין.

8.3.                       החברה מתחייבת שלא להעביר את המידע האישי לצד שלישי כלשהו, בין ובתמורה ובין שלא בתמורה.
                      עם זאת, הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה אוספת מידע אודות לקוחותיה, לרבות הרגלי הצריכה שלהם באתר,
                      וזאת, בין היתר, לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, יצירת קשר עם הלקוח לצורך עדכונו במוצרים המוצעים על ידה, לצורך ניתוח המידע,
                      לצרכים סטטיסטיים לטובת שיפור השירות ושדרוג חווית השירות וכיו"ב.
                      החברה רשאית להעביר את המידע הנאסף על ידה לכל גורם שהוא, לרבות לצרכים עסקיים, ובלבד שהמידע יועבר באופן אנונימי וללא פרטים מזהים
                      ומבלי שניתן יהיה לשייך אותו ללקוח מסוים.

8.4.                       החברה רשאית להשתמש בטכנולוגיית Cookies ו/או בטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף של האתר ולצורך שיפור ושדרוג השירות של המשתמש,  
                      ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים. הלקוח רשאי שלא לאפשר לחברה להשתמש ב- 
Cookies, ואולם יתכן כי במקרה כאמור השימוש באתר ובשירות יוגבל באופן מסוים.

8.5.                       סליקת כרטיסי האשראי של הלקוחות לצורך תשלום בגין שירות המשלוחים מתבצעת באמצעות ספק הסליקה
                      והחברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי שנמסרו על ידי הלקוח.

8.6.                       החברה מקפידה על אבטחת המידע, ולשם אבטחת המידע ואי חשיפתו לצדדים שלישיים שאינם מורשים לגשת למידע,
                      עושה החברה שימוש במערכות מאובטחות המבטיחות הגנה על מידע אישי רגיש שנמסר על ידי הלקוח
                      ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר.
                      החברה עושה שימוש בטכנולוגיית 
SSL (Secure Socket Layer) להצפנת המידע האישי ובכדי להבטיח שכל המידע האישי שימסור הלקוח יישאר פרטי ומאובטח.

8.7.                       הלקוח מצהיר בזאת, כי ידוע לו שחרף המאמצים אותם נוקטת החברה לטובת אבטחת המידע והגנה על הפרטיות,
                      אין ביכולתה ובאפשרותה של החברה לאבטח באופן מוחלט את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת
                      מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. לפיכך, הלקוח מצהיר בזאת כי הנו מוותר על כל טענה כלפי החברה עקב נזקים
                      שנגרמו לו שמקורם בחדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע.
                      באחריותו של הלקוח לנקוט באמצעי זהירות לטובת הגנת המידע בעת פעילותו באתר, ובכלל זה, שימוש בדפדפן מאובטח,
                      שימוש בסיסמה המשלבת אותיות ומספרים, שינוי סיסמה מפעם לפעם וכיו"ב.

8.8.                       החברה תהא רשאית להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי, במקרה בו הפר הלקוח את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה,
                      וכן במקרה שבו התקבלה דרישה מרשות מוסמכת המורה לחברה למסור את המידע לצד שלישי.

8.9.                       החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, תפרסם החברה הודעה על כך באתר.

9.           פרסומות ותכנים של צד שלישי

9.1.                       החברה רשאית להציב במקומות שונים באתר פרסומות, תכנים של צד שלישי וכן קישורים לאתרים של צד שלישי (להלן: "פרסומות וקישורים").

9.2.                       החברה אינה אחראית לתכנים של הפרסומות והקישורים, לרבות לאמיתות תוכנם, ואין לראותה כמי שממליצה על מוצרים ו/או שירותים המוצגים בפרסומות ובקישורים.

9.3.                       לקוח המקיש על פרסומת ו/או קישור וכן לקוח המבצע עסקה ו/או מתקשר בהסכם עם גורם כלשהו בהתבסס על פרסומת ו/או קישור שהופיעו באתר,
                      עושה כן על בסיס החלטתו האישית ומרצונו החופשי, תוך שהוא מצהיר ומתחייב לכך שהחברה אינה אחראית בשום צורה שהיא לנזקים
                      שעלולים להיגרם ללקוח בקשר עם עסקה ו/או התקשרות, כאמור.

10.        אחריות ושיפוי

10.1.                    מבלי לגרוע מהוראות פרטניות במסמך תנאי שימוש זה שעניינן הטלת אחריות ו/או היעדר אחריות, מובהר ומוסכם בזאת כי למעט בנסיבות של התנהגות בתרמית,
                      בזדון או ברשלנות רבתי, החברה וכן כל מי מטעמה, לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה או סוכניה אינם אחראים בגין נזק מכל מין וסוג, ישיר או עקיף,
                      שייגרם לכל אדם העושה שימוש באתר ו/או בשירות, ובכלל זה נזקים שמקורם באי יכולת להשתמש באתר ובשירות,
                      נזקים שנגרמו עקב הסתמכות על התכנים המופיעים באתר עקב טעויות, אי התאמות, השמטות וכיו"ב, ווירוסים, עיכובים, גניבה,
                      והכל לרבות כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים.
                      החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

10.2.                    כמו כן מוסכם ומובהר כי החברה לא תישא באחריות בגין הפרה של התחייבות שניטלה על ידה הנובעת מנסיבות שאינן בשליטתה הישירה של החברה ו/או מאירוע כוח עליון,
                      כהגדרתו לעיל, וכן לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מאירועים מעין אלו.

10.3.                    הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה,
                      ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או החברה.

10.4.                    נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים,
                      לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

10.5.                    בכל מקרה בו על אף האמור בתקנון זה תוטל אחריות על החברה, למעט במקרה של הטלת אחריות בגין מעשה או מחדל שנעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה בזדון,
                      בתרמית או מתוך רשלנות פושעת, חבותה של החברה תוגבל אך ורק בגין סכומים ששולמו על ידי הלקוח עבור השירות,
                      והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לטענות בדבר נזקים עקיפים שנגרמו ללקוח, ובכלל זה:
                      נזק לרכוש, נזקי גוף, אובדן הכנסות, אובדן הזדמנויות עסקיות, פגיעה במוניטין וכיו"ב.

10.6.                    הלקוח וכן כל צד שלישי שהוא שגרם נזק לחברה (להלן: "המזיק") מתחייב לשפות את החברה ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן והוצאה
                      שייגרמו להם הנובעים מ: 1) שימוש בלתי ראוי של המזיק באתר ו/או בשירות; 2) הפרה של תנאי שימוש אלו על ידי המזיק;
                      3) הליכים משפטיים שיינקטו על ידי המזיק כנגד החברה ו/או מי מטעמה ללא כל הצדקה.

11.        נגישות

11.1.                    אתר זה נבנה בהתאם להוראות הנגישות הרלוונטיות. למרות האמור לעיל ומאמצי החברה להנגיש את כלל האתר, יתכן ויתגלו חלקים שאינם נגישים.
                      ככל שהלקוח מצא מידע שלדעתו לא הונגש כראוי, הוא מתבקש לפנות לחברה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתקנון זה.

12.        יישוב סכסוכים והדין החל

12.1.                    על הסכם זה ועל מערכת היחסים שבין החברה לבין הלקוח ו/או כל גורם אחר העושה שימוש באתר ו/או מקבל שירותים באתר יחול הדין הישראלי בלבד.

12.2.                    לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית
                      לדון בכל עניין הקשור במערכת היחסים שבין החברה לבין הלקוח ו/או כל גורם אחר העושה שימוש באתר ו/או מקבל שירות באתר.

13.        הוראות כלליות

13.1.                    הלקוח מוותר בזאת על כל זכות קיזוז, עיכוב, עיכבון וכיו"ב כלפי החברה.

13.2.                    כותרות תקנון זה וחלוקתו לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו או ישפיעו על פרשנותו.

13.3.                    אין בהסכם זה בכדי ליצור יחסי שותפות ו/או סוכנות בין החברה לבין הלקוח, והלקוח אינו מוסמך בשום צורה שהיא להציג עצמו כמי שקשור בחברה ו/או להתחייב בשם החברה.

13.4.                    תקנון זה מבטא את ההסכמות וההתניות המלאות והממצות שהוסכמו בין הצדדים בקשר לנושאים הנדונים בו
                      והוא, מחליף וגובר על כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, מזכר עקרונות, הצעה, מפרט, סיכום דיון,
                      מכתב כוונה והתחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, ששררו או הוחלפו בנושאים האמורים בין הצדדים קודם חתימתו של הסכם זה.

13.5.                    כל ויתור מצידה של החברה על זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לה לפי תקנון זה ו/או על סעד כלשהו העומד לרשותה,
                      לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה במפורש, בכתב, ובחתימת החברה, ובכל מקרה לא ייחשב כתקדים לעניין כל זכות או סעד אחרים בעתיד,
                      ובכל מקרה לא ישחרר את הלקוח מכל אחריות המוטלת עליו על פי תקנון זה.

13.6.                    אם יקבע כי הוראה מהוראות תנאי שימוש זה הינה בלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי,
                      לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של תנאי שימוש זה ובכלל זה ביכולת לאכוף את שאר ההתניות במסמך תנאי שימוש זה.
                      במקרה כאמור, תוחלף ההוראה בהוראה חלופית שתוצאתה ופעולתה זהות בעיקרן ותוצאותיה הכלכליות זהות מבחינת הצדדים לתנאי שימוש זה.

13.7.                    הודעות בהתאם לתנאי שימוש אלו יימסרו בכתב באמצעות מסירה אישית, הודעת דוא"ל, בפקס או במסרון ללקוח, 
                      בהתאם לפרטי הקשר של החברה המצוינים להלן ופרטי יצירת הקשר של הלקוח כפי שיסופקו על ידו במועד הרישום לאתר.

logo בניית אתרים